Os ydych chi wedi bod yn dyst neu wedi dioddef trosedd mae’n naturiol i deimlo wedi eich llorio ychydig. Ond mae cymorth ar gael i’ch codi ar eich traed a’ch tywys drwy broses yr ymchwiliad.

Yma fe welwch y canllawiau yr ydym yn eu dilyn er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cynnig y gofal gorau posibl, a lle gallwch fynd am ragor o gefnogaeth.

Beth i’w ddisgwyl fel dioddefwr neu dyst

Mae asiantaethau cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr yn glynu wrth y Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Troseddau. Cyfres o ganllawiau yw’r rhain i wneud yn siŵr bod dioddefwyr troseddau yn cael y cyngor a’r gefnogaeth orau o’r funud y byddant yn adrodd am drosedd hyd nes y dedfrydir troseddwr.

Gall dioddefwyr ddisgwyl y canlynol:

  • cael eu trin mewn modd parchus, sensitif a phroffesiynol heb unrhyw fath o wahaniaethu
  • cael y gefnogaeth briodol er mwyn ymdopi ac adfer
  • cael eu diogelu rhag dod yn ddioddefwr eto
  • dangos iddynt sut i gyrchu gwybodaeth a chefnogaeth yn y dyfodol

Mae manylion y dioddefwr yn aros yn gyfrinachol. Ni fydd ei gyfeiriad/chyfeiriad na manylion personol eraill ar gael byth i rai a amheuir neu droseddwyr.

Diogelir tystion trosedd mewn modd tebyg gyda chasgliad o safonau a elwir yn Siarter Tystion.

I ganfod mwy am sut y caiff tystion a dioddefwyr trosedd eu trin a’r gwasanaethau eraill sydd ar gael iddynt, ewch i wefan llywodraeth y DU.

Mynd i’r llys

Fel tyst neu ddioddefwr trosedd, efallai y gofynnir i chi roi tystiolaeth mewn llys.

Gallwn wneud yn siŵr eich bod yn cael digon o gymorth a chyngor cyn y diwrnod ac ar y dydd.

Byddwn yn eich cyflwyno i weithiwr cymorth.

Y person hwn fydd eich un pwynt cyswllt drwy gydol y cyfnod. Bydd yn gwneud y canlynol:

  • ateb unrhyw gwestiynau allai fod gennych
  • rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch
  • gwneud yn siŵr eich bod wedi’ch paratoi’n dda

Gall drefnu ymweliad â’r llys cyn y diwrnod fel y gallwch ymgyfarwyddo a threfn yr ystafell.

Ar y diwrnod efallai y gall wneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd drwy fynedfa wahanol i’r troseddwr ac yn aros mewn ardal ar wahân yn dibynnu ar amgylchiadau’r achos.

Os ydych yn teimlo’n agored i niwed neu wedi eich brawychu gan y troseddwr, neu os oes plentyn neu berson ifanc yn rhoi tystiolaeth, efallai y gall y llys ddarparu ystod o fesurau arbennig, megis:

  • rhoi tystiolaeth tu ôl i sgrin neu drwy gyswllt fideo o ystafell arall
  • gweithwyr proffesiynol hyfforddedig, a elwir yn gyfryngwyr, sydd yno i egluro pethau
  • ar gyfer rhai lleoliadau efallai y bydd hi’n bosibl aros mewn ardal wahanol a dod i mewn i’r llys drwy ddrws gwahanol er mwyn osgoi gweld y troseddwr neu bobl sy’n mynychu’r llys ar ei ran/rhan

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â mynd i’r llys fel dioddefwr neu dyst, ewch i wefan Gwasanaeth Erlyn y Goron. Gellir cael rhagor o wybodaeth i dystion hefyd ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Cefnogaeth leol

Os ydych wedi dioddef neu’n dyst i drosedd, gallwch gael cymorth a chyngor gan Wasanaeth Dioddefwyr a Thystion Goleudy.